Om oss

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Jourhavande Medmänniska

Jourhavande medmänniska är en ideell förening som bedriver jourtelefonverksamhet för alla människor som önskar någon att tala med.
Föreningen har idag ca 130 medlemmar.

Ett särskilt jourtelefonnummer finns för verksamheten. Jouren är öppen för samtal alla kvällar och nätter. Telefonsamtalen tas emot anonymt.

Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Såväl verksamhet som medlemmar skall sträva efter hög tolerans och fördomsfrihet, då verksamheten vilar på medmänsklighet och alla människors lika värde.

Självklart gäller tystnadsplikt för alla joursamtal.

Våra mål

Huvudmål

Att alla människor i Sverige, som har behov av att anonymt får tala med någon under kvällar och nätter, känner till föreningens telefonnummer och verksamhet.

Medlemmarna i föreningen är medmänniskor som svarar i telefonjouren.

Delmål

 • Att alla som ringer vår telefonjour skall få kontakt.
 • Att alla uppringande alltid skall känna sig välkomna oavsett ärende.
 • Att kunskap om jouren skall nå ut till nya grupper som har behov av oss.
 • Att alla skall uppfatta föreningen som en seriös, behövd och tillgänglig lekmannajour.
 • Att socialarbetare, sjukvårdspersonal, press, politiker m.fl., som kommer i kontakt med personer som kan behöva stöd av jouren, känner till föreningens verksamhet
 • Att vi eftersträvar att samtala med alla. Dock har den enskilda svaranden alltid rätt att avvisa samtal denne uppfattar som stötande.
 • Att ambitionen skall vara att föreningen består av både män och kvinnor samt att många olika yrken och erfarenheter finns representerade i jouren.
 • Att finansieringen av föreningens verksamhet breddas.
 • Att utbildningen och gruppernas verksamhet utformas så att medlemmarna vill stanna kvar i föreningen.

 

Våra motton

Ge inlevelse – Våga vara nära, kunna stanna nära utan att göra så mycket, orka med, dela lite av den andres smärta.

Ge stöd – Tag aktivt fasta på och stöd de positiva och konstruktiva bitar som den uppringande förmedlar.

Ge hopp – Att ge hopp, inte lova för mycket utan visa på att det finns potential hos personen.

Vårt ursprung

Jourhavande Medmänniska grundades 1970 i Danderyd av läkaren Verner Westberg och hans fru Margit. De fann att en jourtjänst saknades för de många som bara behövde tala med en medmänniska, inte en specialist.

Vår organisation

Föreningsmöte
Föreningsmötet är högsta beslutande organ. Årsmöte hålls varje år under februari. Förutom beslut om styrelse, verksamhet och ekonomi tar årsmötet upp frågor som bör diskuteras med samtliga medlemmar. Årsmötet beslutar bland annat om de stadgar som ska gälla för föreningen. Extra föreningsmöte kan utlysas vid behov.

Styrelsen
Styrelsen leder och ansvarar för föreningens verksamhet. Styrelsen beslutar bland annat om det regelverk, inkl policys, som skall gälla. Styrelsen består av sju personer. Varje styrelseledamot har tilldelats ansvar för en sektion som med hjälp av intresserade medlemmar utanför styrelsen ska svara för respektive sektions ansvarsområden.

De olika sektionerna är:

 • Intern organisation
 • Ekonomi
 • Administration samt intern och extern information
 • Rekrytering, utbildning, volontärvård och lokaler
 • IT-support, -utveckling och statistik

Gruppen
Varje aktiv medlem tillhör en grupp. Gruppen baserar sin verksamhet på föreningens regelverk men är i övrigt till stor del självstyrande. Gruppen leds av en gruppledare. Gruppens viktigaste uppgift är att säkerställa tilldelning och genomförande av till gruppen tilldelade pass. Till gruppens stöd finns, utöver föreningens regelverk, ett flertal dokument som bland annat beskriver tips kring samtal och hur gruppen kan arbeta. Gruppträffar ordnas regelbundet, med fyra till sex veckors mellanrum, och ger möjlighet till ökad samhörighet, erfarenhetsutbyte och vidareutbildning. Gruppen utser sin gruppledare. Om inte gruppen kan enas träder styrelsen in och beslutar.

Medlemmen
Medlem blir den som genomgått grundutbildning. Ingen ersättning betalas för jourarbetet. Medlemmar deltar som medmänniskor utan krav på speciell yrkesutbildning. Huvudsaken är att personen i fråga är lämplig, vilket bl.a. även innefattar respekt och tolerans för skilda tros-, politiska eller andra uppfattningar. Verksamheten präglas av ett personligt och osjälviskt engagemang, kännetecknat av medkänsla och omsorg om andra människor.

Vår ekonomi

Föreningens kostnader uppgår årligen till i storleksordningen 350 000 kr. Kostnaderna avser telefonväxel, rekrytering och utbildning av medlemmar, information och arbetsmöten. Inga löner eller arvoden betalas ut.

Stockholms stift är den huvudsakliga bidragsgivaren. Bidrag kommer även från företag och privatpersoner.

Presskontakt
jm_personer_ordforande2

Vår kontakt för press är våra ordförande,
Agneta Fjaestad och Maj-Britt Grufberg.
E-post: info@jourhavande-medmanniska.se

Pressmeddelanden
Pressbilder